„Light csomag korlátlan fotónyomtattásal” nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője  Berki Fruzsina EV. (székhely: 3530, Miskolc Vörösmarty Mihály utca 56.) (a továbbiakban: „Szervező”)

A Játék lebonyolítója  Berki Fruzsina EV. (székhely: 3530, Miskolc Vörösmarty Mihály utca 56.) (a továbbiakban „Lebonyolító”).

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 16. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:
2021.10.25. 00:00 órától 2021.10.31. 20:00-ig.

4. A nyereményjáték menete

A játékkiírást az Elefánt Szelfi Facebook oldalán (https://www.facebook.com/szelfiautomatamiskolcrol) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2021.10.24-én közzétett poszt szövegének megfelelően hozzászólásban válaszoljon, illetve a posztot like-olja. A nyeremény sorsolására 2021.11.02.-én 20:30-kor kerül sor, a 2021.10.31. 20:00 óráig versengők között, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a https://socialwinner.besocial.hu/oldalon, helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsoláskor 3 nyertest sorsolunk ki, illetve 2 tartaléknyertest. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékos nevét az Elefánt Szelfi Facebook oldalán hozzászólás formájában teszi közzé és kapcsolatfelvételre kéri a nyertest privát üzenet formájában és kéri a nevének, email címének és lakcímkártyáján szereplő címnek a megadását.
Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre..
A nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, legkésőbb az adatai megküldésétől számított 14 napon belül jelentkezhet messenger üzenetben vagy az info@elefantszel.hu email-en a részletek megbeszélésével. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
A nyeremény igénybevételére nyitva álló határidő, a nyeremény megküldésétől számított 24 hónap. A Szervező a nyeremény igénybevételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, ennek időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő. A nyeremény csak Magyarország határain belül használható fel. A nyeremény felhasználható bármely, magánszemély által szervezett rendezvényen, legyen az esküvő, születésnap, vagy egyéb rendezvény. Nem használható fel céges rendezvényeken.

5. A nyeremény

1 db 3 órás Light csomag, amely KORLÁTLAN fotónyomtatást tartalmaz. A nyereményjáték részét NEM képzi a weboldalunkon feltüntetett km díj, mely Borsod megyében ingyenes, de azon felül 50 ft/km díjban van meghatározva, így az a nyereményen felül megfizetendő.

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

7. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető az Elefánt szelfi weboldalán és Facebook oldalán: https://elefantszelfi.hu  https://www.facebook.com/szelfiautomatamiskolcrol

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:
infó e-mail cím: info@elefantszelfi.hu

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Jelen Játék adatkezelője a Szervező, Berki Fruzsina EV..
Elérhetősége: 3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 56.; e-mail: info@elefantszelfi.hu

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a facebook account nevének, illetve az elkészült illusztrációnak a Szervező facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő jelentkezéssel elfogad.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható az Elefánt Szelfi Facebook oldalán: https://www.facebook.com/szelfiautomatamiskolcrol, illetve az Elefánt szelfi weboldalán: a www.elefantszelfi.hu weboldalon.

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

9. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.elefantszelfi.hu weboldalon, illetve a Facebook oldalunkon a https://www.facebook.com/szelfiautomatamiskolcrol értesülhetnek.

Miskolc, 2021. október 24.

Berki Fruzsina EV:
Szervező